Ç’është politika ekonomike e shtetit?

Politika ekonomike e shtetit është tërësia e vendimeve dhe e veprimeve të institucioneve publike, të bazuara në ligje dhe rregulla të caktuara, për arritjen e objektivave ekonomiko-shoqërore të një vendi dhe mbrojtjen e e interesave të shoqërisë në tërësi, nëpërmjet funksionimit optimal të çdo njësie ekonomik vendore (private ose publike).

Karakteristikat më të rëndësishme të politikës ekonomike të shtetit e të organizmave të tij konsiderohen:

– vendim-marrja nga ana e organeve dhe autoriteteve publike në përputhje të plotë me kompetencat e tyre,

– ushtrimi i politikës ekonomike në bazë të vendimeve, ligjeve dhe rregullave të aprovuara nga organet ligjëvënëse,

– trajtimi i barabartë ligjor i njësive ekonomike dhe i individëve, koordinimi i politikës ekonomike me të gjitha aspektet e tjera të politikës shtetërore, përdorimi i të gjithë arsenalit të metodave, mjeteve dhe të formave të përshtatëshme për ndërhyrjen dhe ndikimin në veprimtaritë ekonomiko-financiare të një vendi,

– orientimi i vazhdueshëm për ristrukturimin sektorial e territorial të ekonomisë,

– vlerësimi i burimeve materiale, financiare e njerëzore të vendit.

Objektivat kryesore të politikës ekonomike të një qeverie janë:

– Hartimi dhe zbatimi i strategjisë ekonomike për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik.

– Hartimi dhe zbatimi i strategjisë të rritjes optimale ekonomike afatshkurtër e afatgjatë.

– Përmirësimi i strukturës sektoriale të ekonomisë, i nivelit të saj teknik e teknologjik.

– Përmirësimi i zhvillimit territorial të ekonomisë dhe ulja e disniveleve mes rajoneve të ndryshme të vendit.

– Sigurimi i kushteve sa më të mira për marrëdhëniet ekonomiko-tregtare me vendet e treta dhe krijimi i një klime të favorshme për investitorët e huaj.

– Sigurimi i kushteve sa më optimale sociale, zbutja dhe eliminimi i varfërisë, zhvillimi i arësimit, shëndetësisë dhe I të gjithë sektorëve socialë, etj.

Si metoda dhe instrumente më të rëndësishme ekonomike konsiderohen ato që kanë të bëjnë me menaxhimin e masës monetare, nivelin e normave të interesit, tarifat tatimore e doganore, kurset valutore, financimet buxhetore, etj.

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan