Reforma e Decentralizimit & Territoriale

» Manual për të ardhurat vendore

Fondacioni “Hanns Seidel”. 2011   Reforma e decentralizimit ka bërë që shumë kompetenca dhe funksione të pushtetit qendror, të transferohen në pushtetin vendor. Ky transferim, është shoqëruar me mjetet e nevojshme financiare nga buxheti i shtetit, ose me të drejtën për të gjeneruar të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore. Aktualisht, pushteti vendor ka një […]

» Drejt De-Centralizimit …

Drejt De-Centralizimit – Një Analizë e Mjedisit Mundësues për Decentralizimin në Shqipëri Drejt-De-Centralizimit-Një-Analizë-e-Mjedisit-Mundësues-për-Decentralizimin-në-Shqipëri