Politikat Ekonomike Financiare

» The Western Balkans: 15 Years of Economic Transition

The Western Balkans: 15 Years of Economic Transition For the Western Balkan countries, the transition from socialism to capitalism and democracy was less smooth than in other parts of Emerging Europe. But once the war ended and peace returned, these countries did more than rebuild: they began a transformation into market economies, liberalizing prices, privatizing […]

» Rishikimi i Dytë dhe i Tretë i Marëveshjes së Zgjeruar

IMF Country Report No. 15/48 Full Text Second and third reviews under the Extended Fund Facility and Request for Waiver for the Nonobservance of Performance Criterion, Waiver of Applicability of Performance Criteria, and Rephasing of Future Disbursements, Shkurt 2015 In the context of the second and third reviews under the Extended Fund Facility and Request […]

» Makroekonomia

Makroekonomia është pjesë e shkencës ekonomike, që studjon fenomenet ekonomike globale, agregimin e sjelljeve individuale, në nivel kombëtar ose ndërkombëtar, ose të një sektori të ekonomisë. Ajo kërkon të shpjegoj marrëdhëniet midis treguesve të ndryshëm makroekonomik, të tillë si, e ardhura kombëtare bruto, balanca e pagesave, rritja, investimet, konsumi, norma e papunësisë, inflacioni, etj. Makroekonomia […]

» Rregulla e Artë e Rritjes Ekonomike dhe Modeli Evropian i Zhvillimit

  Studimi i plotë i Bankës Botërore “Rregulla e Artë e Rritjes Ekonomike dhe Modeli Evropian i Zhvillimit” gjendet në këtë adresë: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:23069550~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258599,00.html Rregulla e Artë e Rritjes Ekonomike dhe Modeli Evropian i Zhvillimit

» Roli i shtetit në ekonomi

Në të gjitha ekonomitë moderne, shteti ka një rol të padiskutueshëm, e madje shpesh parësor në aktivitetin ekonomik. Detyra themelore e shtetit në raport me ekonominë e cdo vendi është krijimi dhe mbarëvajtja e funksionimit të platformës ligjore dhe institucionale mbi të cilën zhvillohet aktiviteti ekonomik. Ekonomistët sot dallojnë disa faktorë të rëndësishëm që justifikojnë […]

» Ç’është politika ekonomike e shtetit?

Politika ekonomike e shtetit është tërësia e vendimeve dhe e veprimeve të institucioneve publike, të bazuara në ligje dhe rregulla të caktuara, për arritjen e objektivave ekonomiko-shoqërore të një vendi dhe mbrojtjen e e interesave të shoqërisë në tërësi, nëpërmjet funksionimit optimal të çdo njësie ekonomik vendore (private ose publike). Karakteristikat më të rëndësishme të […]

» Cilët janë treguesit e vlerësimit të ekonomisë?

Treguesit makroekonomikë karakterizojnë anët më të rëndësishme të gjëndjes dhe të ecurisë së ekonomisë të një vendi në tërësi. Më kryesorët janë vëllimi e dinamika e Produktit të Brëndshëm Bruto (PBB), niveli dhe ecuria e inflacionit, niveli dhe ecuria e punësimit dhe e papunësisë, niveli dhe ecuria e mirëqënies së popullsisë, gjendja dhe ecuria e […]

» Ç’është politika buxhetore?

Politika buxhetore, së bashku me politikën monetare, përbën një prej levave kryesore të politikës ekonomike të Shtetit. Ajo konsiston në përdorimin e disa instrumenteve buxhetore (shpenzimet publike, borxhi publik, të ardhurat fiskale), për të ndikuar mbi gjëndjen e ekonomisë së një vendi.Deri në krizën e viteve 1930, menaxhimi i financave publike ka patur si objektiv […]

» Ç’është politika financiare?

Përfaqëson tërësinë e metodave dhe të veprimeve të ndermarra nga një qeveri dhe institucionet e saj, për përcaktimin, arkëtimin dhe përdorimin sa më racional të burimeve të nevojshme për plotësimin e programeve të saj gjatë një periudhe kohe të caktuar. Ajo është pjesë e rëndësishme e politikës ekonomike dhe përfshin në vetvete: politikën e sigurimit […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan