Reforma e Administratës Publike

» Draft Strategjia Ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike 2015 – 2020

Strategjia Ndërsektoriale e Reformës ne Administratën Publike (SNRAP) 2015-2020 dhe Plani i Veprimit. “Strategjia Ndërsektoriale e Reformës ne Administratën Publike (SNRAP) 2015-2020” është një dokument strategjik i cili është përgatitur përmes angazhimit dhe kontributit të institucioneve të ndryshme publike si dhe institucioneve ndërkombëtare. Reforma në administratën publike është ndër prioritetet e qeverise shqiptare si një […]

» Metodologjitë e pregatitjes së strategjisë së reformës të administratës publike në Ballkanin perëndimor

Studim krahasues per metodologjitë e pregatitjes së strategjisë së reformës të administratës publike në Ballkanin perëndimor ReSPA, Regional School of Public Administration Many countries around the world are still coping with the consequences of the global financial crisis. A great number of measures were implemented to try to sustain the level of public services with […]

» Parimet e Administratës Publike

Parimet e Administratës Publike Një administratë publike funksionale është parakusht për qeverisje demokratike transparente dhe efektive. Si themel i funksionimit të shtetit, ajo përcakton aftësinë e qeverisë për të ofruar shërbime publike dhe për të kultivuar konkurrencën dhe zhvillimin e vendit.  Ky dokument i hartuar nga Sigma, iniciativë e përbashkët e OECD-së dhe BE-së, e cila […]