Procedurat e prokurimit publik

Në Shqipëri procedurat e prokurimit publik rregullohen nga Ligji Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”. Ky ligj rregullon përzgjedhjen e fituesve të kontratave publike në përputhje parime të përgjithshme të mëposhtme:

a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;

b) transparencë në procedurat e prokurimit;

c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve.

Të gjitha rregullat që zbatohen për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore përcaktohen në ligjin “Për Prokurimin Publik”. Qëllimi i këtij ligji është:

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët

ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Për zbatimin e këtij ligji është ngarkuar Agjencia e Prokurimit Publik. Ajo ka për detyrë të paraqesë në Këshillin e Ministrave propozime për rregullat e prokurimit, të hartojë dokumentet standarde të tenderave, të nxjerrë Buletinin e Njoftimeve Publike për mundësitë e kontraktimit, të japë këshilla dhe asistencë teknike për autoritetet kontraktore publike, të paraqesë Raportin Vjetor në Këshillin e Ministrave për funksionimin e përgjithshëm të sistemit të prokurimit publik, të verifikojë zbatimin e procedurave të prokurimit publik si dhe të zbatimit të kontratës, si dhe të monitorojë mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik nëpërmjet informacioneve të marra nga raportet periodike të autoriteteve kontraktore. Agjencia e Prokurimit Publik mund të përjashtoje një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet, për raste të përcaktuar në ligj.

Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin në fuqi. Komisioni i Prokurimit Publik është person juridik publik, në varësi të Këshillit të Ministrave. Në përfundim të shqyrtimit të ankesave, ai merr vendime, të cilat janë administrativisht përfundimtare.

 

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi