Banka e Shqipërisë: Politika Monetare

Banka e Shqipërisë është institucioni i vetëm në Republikën e Shqipërisë përgjegjës për konceptimin, hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikës monetare. Politika monetare hartohet në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë: arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Ajo përfshin ndërhyrjen dhe/ose qëndrimin e Bankës së Shqipërisë ndaj tregjeve financiare për të arritur objektivin e saj kryesor. Në tërësinë e saj, politika monetare përmbledh bazën ligjore në të cilën mbështetet, kuadrin teorik që përdoret për modelimin e saj, objektivin operacional të politikës monetare dhe kuadrin e instrumenteve, të cilat përdoren për përmbushjen e tyre.

Politika monetare dhe vendimet e marra në zbatim të saj i komunikohen publikut nëpërmjet këtyre dokumenteve:

 • Dokumenti i politikës monetare, që përshkruan parimet kryesore të kësaj politike, të miratuara për një periudhë të caktuar kohore.
 • Raporti tremujor i Politikës Monetare , që është instrumenti kryesor i komunikimit të politikës monetare me publikun, i cili analizon zhvillimet ekonomike, monetare dhe financiare gjatë një tremujori me qëllim vlerësimin e presioneve mbi ecurinë aktuale dhe të pritshme të inflacionit.
 • Analizat periodike , të cilat kanë për qëllim të plotësojnë tablonë e zhvillimeve makroekonomike të paraqitura në Raportin Tremujor të Politikës Monetare. Këto analiza, me një periodicitet tremujor, paraqesin informacion të detajuar për zhvillimet në sektorin e jashtëm, në fushën e ndërmjetësimit financiar dhe në tregjet ndërkombëtare.
 • Publikimi i vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë në lidhje me normat e interesit brenda 48 orëve nga marrja e vendimit.
 • Konferencat e shtypit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë për të komunikuar dhe për të shpjeguar vendimmarrjen e politikës monetare.
 • Publikimi i të gjitha rregulloreve dhe të akteve të tjera, që kanë të bëjnë me instrumentet e përdorura për zbatimin e politikës monetare.

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi