POLITIKAT PUBLIKE

» Ndryshimet historike të politikave publike

Shteti historikisht është ndërtuar nëpërmjet prodhimit të politikave publike: ai progresivisht ka pasuruar fushat e tij të veprimit duke marrë pamje të ndryshme gjatë shekujve. Dallohen shumë etapa, që u korespondojnë funksioneve të veçanta të Shtetit: – deri në shekullin e XVIII-të: Shteti kryen kryesisht tre politika publike, që janë ato të Shtetit regalian, domethënë […]

» Përkufizime të Politikave Publike

Ekziston një numër i madh përkufizimesh për nocionin e politikës publike. Në një analizë për politikat publike në vitin 1980, Thoenig zbulonte të paktën dyzetë përkufizime. Këtu po paraqesim disa prej tyre: – “Një politikë publike është ajo që qeveritë zgjedhin të bëjnë ose të mos bëjnë”. – “Një politikë publike është produkt i aktivitetit […]

» Ç’janë politikat publike?

Termi “politikë publike” është  shumë i vonshëm. Ai është futur në gjuhën e shkencave politike dhe administrative evropiane në vitet ’70 si përkthim fjalë për fjalë i termit “public policy”. Në bazë të këndvështrimit të shoqërisë dhe të raporteve të saj me politikën, politika mund të ndahet në tre degë, që sipas teminologjisë anglosaksone quhen: […]