Kontrolli mbi Administratën

» Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive

Me miratimin e ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” në Shqipëri është krijuar Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, të legjitimitetit të […]

» Avokati i Popullit

Quhet ndryshe Ombudsman. Në Suedi, në oborrin e mbretit, një funksionar i lartë merrte ankesat që i drejtoheshin mbretit në lidhje me abuzimin e pushtetit ose praktikat e këqija administrative. Në një reformë kushtetuese të vitit 1809, parlamenti miratoi zgjedhjen e këtij funksionari, që do të quhej ombudsman parlamentar dhe do të kishte, qysh atëhere, […]

» Garancitë për sigurimin e kontrollit mbi administratën publike

Ligjshmëria është parim themelor i shtetit, që presupozon nga njëra anë ekzistencën e një legjislacioni sa më të plotë, nga ana tjetër, njohjen kuptimin e njëjtë, respektimin dhe zbatimin e përpiktë dhe të detyrueshëm të ligjeve në fuqi. Zbatimi i ligjshmërisë kërkon edhe njohjen e llojeve të ndryshme të garancive, të cilat ekzistojnë në vetë […]

» Ankimi administrativ

Kontrolli mbi administratën paraqitet në forma të ndryshme, si politik, parlamentar, administrativ ose gjyqësor. Secili prej këtyre kontrolleve ka specifikën e tij që kryhet nga organe të ndryshme. Kontrolli administrativ është një ndër format kryesore të realizimit të kontrollit, që realizohet në dy mënyra: përmes kontrollit të brëndshëm dhe atij të jashtëm. Me kontroll administrativ […]

» Rishikimi gjyqësor i aktit administrativ

Instituti i rishikimit gjyqësor të akteve përbën një garanci kushtetuese për shtetasit për mbrojtjen e të drejtave të tyre nëpërmjet gjykimit të drejtë publik dhe nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme. Kjo e drejtë sanksionohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në nenin 42, pika 2, ku thuhet se : “Kushdo për mbrojtjen […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan