Paketa Ligjore

Paketa ligjore e lidhur me Reformen e Decentralizimit dhe

Reformen Administrative Territoriale

 

1. Ligji “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”,  nr. 8652, korrik 2000, (Ligji Organik),

2. Ligji nr. 8743, datë 2.22. 2001 ‘Për Pronat e Patundshme Shtetërore’, i cili përcakton se: pronat e patundshme që do t’i transferohen në pronësi ose në përdorim qeverive vendore; në të përcaktohet regjimi i të drejtave të pronësisë dhe menaxhimi administrativ i procesit të transferimit me hapat kyçe dhe afatet kohore përkatëse;

3. Ligji nr. 8744, datë 2.22. 2001 “Për Transferimin e Pronave të Patundshme Publike Shtetërore për Njësitë e Qeverisjes Vendore”;

4. Ligji nr. 8653, datë 31 korrik 2000 ‘Për Ndarjen Territoriale dhe Administrative të Njësive të Qeverisjes Vendore”, i cili përcakton kufijtë e secilës bashki, komunë, rreth dhe qark;

5. Ligji nr. 8654, datë 31 korrik 2000 ‘Për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë së Tiranës”;

6. Ligji nr. 8752, datë 26.3.2001, ‘Për Organizimin dhe Funksionimin e Strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës’;

7. Ligji nr. 8927, datë 25.7.2002, ‘Për Prefektin’;

8. Ligji nr. 8934, datë 5.9.2002, ‘Për Mbrojtjen Mjedisore’;

9. Ligji nr. 8978, datë 12 dhjetor 2002, ‘Për Taksën Vendore për Biznesin e Vogël’;

10. Ligji nr. 8979, datë 12 dhjetor 2002, ‘Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në  Ligjin nr. 8438, datë 28 dhjetor 1998, ‘Për të Ardhurat Personale’;

11. Ligji nr. 8980, datë 12 dhjetor 2002, ‘Për Ndryshime në Ligjin nr. 8560, datë 22 dhjetor 1999, ‘Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë’’;

12. Ligji nr. 8982, datë 12 dhjetor 2002, ‘Për Sistemin e Taksave Vendore’;

13. Ligji nr. 9010, datë 13.2.2003, ‘Për Administrimin Mjedisor të Mbetjeve të Ngurta’;

14. Ligji nr. 7850 datë 29.7.1994 ‘Kodi Civil’;

15. Ligji nr. 8991, datë 23/01/2003, “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin Nr. 8405, datë 17.9.1998, “Për Planifikimin Urban”, ndryshuar me vendimin nr. 2, datë 25 nëntor 1999 të Gjykatës Kushtetuese dhe nga Ligji nr. 8453, datë 4.2.1999, nr. 8501, datë 16.6.1999 dhe nr. 8682, datë 7 nëntor 2000”;

16. Ligji nr. 9232, datë 13 maj 2004 “Për Programet Sociale për Strehimin e Banorëve të Zonave Urbane”;

17. Ligji nr. 9632, datë 30 tetor 2006 “Për Taksat Vendore”;

18. Ligji nr. 9675, datë 13 janar 2007 “Për Disa Ndryshime në Ligjin nr. 8417, datë 21 tetor 1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”;

19. Ligji nr. 9719, datë 23 prill 2007 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin nr. 9232, datë 13 maj 2004 “Për Programet Sociale për Strehimin e Banorëve të Zonave Urbane”;

20. Ligji nr. 9745, date 28 maj 2007 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin nr. 9632, datë 30 tetor 2006, “Për Taksat Vendore”;

21. Ligji nr. 9743, datë 28 maj 2007 “Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin nr. 8405, datë 17 shtator 1998 “Për Planifikimin Urban”, i ndryshuar;

22. Ligji nr. 9869, datë 4.2.2008 “Për Huamarrjen e Qeverisjes Vendore”;

23. Ligji nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për Planifikimin Territorial”.

Gjithashtu :

–  Miratimi i një ligji të ri për Financat e Qeverisjes Vendore

–  Hartimi i një Ligji për Qarqet

 

 

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi