“Politikat Publike në Ballkanin perëndimor”

Një libër i publikuar nga Research on South Eastern Europe European Institute, London

Public-Policy-Making-in-the-Western-Balkans-case-studies-of-selected-economic-and-social-policy-reformsEkonomitë në zhvillim dhe në tranzicion përballen me sfida të panumërta në përpjekjet e tyre për arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit politik dhe ne nxitjen e rritjes ekonomike, kaq thelbësore për sigurinë kombëtare, mirëqenien sociale të qytetarëve dhe krijimin e mjediseve të qëndrueshme për brezat e ardhshëm. Qeveritë në Ballkanin Perëndimor kanë luftuar për të arritur gjithçka më sipër, dhe ky vëllim vlerëson natyrën e eksperiencave të tyre, si dhe nivelin e suksesit të tyre. Duke sjellë studimin e detajuar të rasteve të reformave të politikave publike në rajon, si dhe nj analizë krahasuese mbi një sërë treguesish, libri analizon rolin e lojtarëve kyç në përcaktimin e axhendës politike, si dhe zbatimin e reformave të politikave. Gjithashtu parashtron mësimet që mund të nxirren nga përvoja e Ballkanit Perëndimor, duke rekomanduar strategji për përmirësimin e proçesit të hartimit të politikave. Përveç kësaj, libri shqyrton rolin zhvillimor të luajtur nga spektri i plotë i aktorëve të politikës, duke përfshirë sektorin privat, OJQ, grupet e veçanta të interesit, institucionet financiare ndërkombëtare, donatorët dhe BE.

Çdo rast studimor është përgatitur nga akademikë me njohuri dhe përvojë të thellë të Ballkanit Perëndimor, dhe adreson një sërë pyetjesh: identifikimi i çështjes së politikave dhe konteksti i saj më i gjerë, përcaktimi i roleve të individëve të veçantë në formulimin e politikave dhe reformave, dhe vlerësimin e ndikimit të rrjeteve dhe koalicioneve në proçesin e bërjes së politikave. Me kaq pak literaturë të hollësishme për bërjen e politikave publike në një grup kombesh të pozicionuar në mënyrë strategjike në mes të Evropës, Rusisë dhe Lindjes së afërt, njohuritë e detajuara që ofrohen nga ky vëllim do të mirëpriten gjerësisht.

Ky libër ofron studime të rasteve të veçanta të reformave të politikave publike në vendet e zgjedhura të zgjedhura të Ballkanit Perëndimor pas konflikteve dhe gjatë tranzicionit. Fokusi i këtyre rasteve studimore shtrihet përtej aspekteve teknike dhe përfshin ekzaminimin thelbësor të aktorëve të politikave, elektoratet dhe politikat, të cilat në fund të fundit formësojnë politikën e veçantë që del nga proçesi i hartimit të politikave. Kjo analizë nxjerr mësime për forcimin e cilësisë së politikave, të transparencës, qëndrueshmërisë dhe qeverisjes së proçesit të hartimit të politikave, dhe së fundmi për të kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe social të rajoni

  Repository


  Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
  English

  Thënie për Shtetin

  • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
   - Alcide de Gasperi
  • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
   - Montesquieu
  • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
   - Cardinal de Richelieu
  • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
   - Aristotele
  • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
   - Woodrow Wilson
  • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
   - Charles Maurras
  • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
   - Ruggiero Bonghi
  • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
   - Harry S. Truman
  • Paul Valery
   - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
  • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
   - Harold MacMillan