Strategjia Kombëtare për Zhvillim & Integrim 2007 – 2013

Strategjia Kombetare per Zhvillim dhe Integrim 2007 – 2013

Lidhet me:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/functions.php on line 319
 • Strategjia Kombetare per Zhvillim & Integrim 2007 - 2013

  Lloji i dokumentit:
  Strategji

  Publikuar nga:
  Keshilli i Ministrave

  Shkarko:
  • Strategjia Kombetare e Shkences, Teknologjise dhe Innovacionit 2009 - 2015

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Keshilli i MInistrave UNESCO UN

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Kombetare per Rinine

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Kultures, Rinise dhe Sporteve

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Kombetare per Migracionin & Plani Kombetar i Veprimit

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Ndersektoriale e Reformes ne Adminstraten Publike 2009 - 2013

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Departamenti i Administratës Publike

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Kombetare per Barazine Gjinore & Dhunen ne Familje 2007 - 2010

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Ndersektoriale e Luftes kunder Krimit te Organizuar, Trafiqeve dhe Terrorizmit

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Minstria e Brendshme

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Kombetare per Menaxhimin e Integruar te Kufirit & Plan-Veprimi

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, CAFAO, ICITAP

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Kombetare per Barazine Gjinore & Reduktimin e Dhunes me Baze Gjinore dhe Dhunes ne Familje 2011 - 2015

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

   Shkarko:
   • Tabela e Planifikimit per Barazi Gjinore & Dhunen ne Familje 2011

    Lloji i dokumentit:
    Raport

    Publikuar nga:
    Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

    Shkarko:
   • Tabela e Planifikimit e Mbrojtjes Sociale 2011

    Lloji i dokumentit:
    Raport

    Publikuar nga:
    Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

    Shkarko:
  • Strategjia Kombetare e Mjedisit

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministrisa e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Ndersektoriale e Parandalimit, Luftes kunder Korrupsionit dhe Qeverisjes Transparente

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Kombetare e Perfshirjes Sociale 2007 - 2013

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia ndersektoriale per Shoqerine e Informacionit 2008 - 2013

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Agjencia KOmbetare e Shoqerise se Informacionit

   Shkarko:
   • Broadband National Plan

    Lloji i dokumentit:
    Program

    Publikuar nga:
    Minister of Innovation & ICT

    Shkarko:
  • Strategjia Ndersektoriale e Zhvillimit Rural 2007 - 2013

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Ndersektoriale per Zhvillimin Rajonal

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Sektoriale e Punesimit 2007 - 2013

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Punes, Ceshtjeve Social dhe Shanseve te Barabarta

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia Ndersektoriale e Drejtesise & Plani i Veprimit

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Drejtesise

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia e Policise se Shtetit 2007 - 2013

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Brendshme, Drejtoria e Policise

   Shkarko:
   • Lloji i dokumentit:
    Tjetër

    Shkarko:
  • Strategjia e Financave Publike 2008 - 2013

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Financave

   Shkarko:
   • National Strategy on Consumer Financial Education 2009-2014

    Lloji i dokumentit:
    Studim/Analizë

    Publikuar nga:
    N/A

    Shkarko:
   • Plani Strategjik per Tatimet 2012-2015

    Lloji i dokumentit:
    Program

    Publikuar nga:
    Drejtoria e Tatimeve

    Shkarko:
  • Strategjia Sektoriale e Bujqesise dhe Ushqimit 2007 - 2013

   Lloji i dokumentit:
   Dokument Politikash

   Publikuar nga:
   Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit

   Shkarko:
   • Strategjia Kombetare per Migracion 2003 -

    Lloji i dokumentit:
    Dokument Politikash

    Publikuar nga:
    Ministria e Rendit Publik, Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale dhe Ministria e Punëve të Jashtme, IOM, EU

    Shkarko:
    • Strategjia Kombetare e Luftes Kunder Trafikimit te Qenieve Njerezore 2008 - 2010

     Lloji i dokumentit:
     Dokument Politikash

     Publikuar nga:
     Ministria e Brendshme

     Shkarko:
     • Strategjia Kombetare per Barazine Gjinore dhe Dhunen ne Familje 2007 - 2010

      Lloji i dokumentit:
      Dokument Politikash

      Publikuar nga:
      Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

      Shkarko:
      • Strategjia Ndersektoriale per Mbrojtjen e Konsumatoreve dhe Mbikqyrjen e Tregut 2007 - 2013

       Lloji i dokumentit:
       Dokument Politikash

       Publikuar nga:
       Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjitikës, Ministria e Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Ministria e Shëndetësisë

       Shkarko:
       • Strategjia Ndersektoriale e Parandalimit, Luftes kunder Korrupsionit dhe Qeverisjes Transparente 2011 - 2013

        Lloji i dokumentit:
        Dokument Politikash

        Shkarko:
        • Plani i Veprimit i Strategjise Ndersektoriale - Reforma ne Fushen e te Drejtave te Pronesise 2012 - 2020

         Lloji i dokumentit:
         Program

         Shkarko:
         • Strategjia Sektoriale e Transportit 2008 - 2013

          Lloji i dokumentit:
          Dokument Politikash

          Publikuar nga:
          Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

          Shkarko:
          • Strategjia Ndersektoriale e Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore 2011 - …

           Lloji i dokumentit:
           Dokument Politikash

           Publikuar nga:
           Ministria e Brendshme

           Shkarko:
           • Strategjia Sektoriale e Mbrojtjes Sociale 2007 - 2013

            Lloji i dokumentit:
            Dokument Politikash

            Publikuar nga:
            Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

            Shkarko:
            • Strategjia Kombetare e Arsimit Parauniversitar 2008 - 2013

             Lloji i dokumentit:
             Dokument Politikash

             Publikuar nga:
             Ministria e Arsimit dhe Shkences

             Shkarko:
             • Strategjia Sektoriale e Mbrojtjes 2007 - 2013

              Lloji i dokumentit:
              Dokument Politikash

              Publikuar nga:
              Ministria e Mbrojtjes

              Shkarko:
              • Programi i Statistikave Zyrtare 2007-2011

               Lloji i dokumentit:
               Dokument Politikash

               Publikuar nga:
               INSTAT

               Shkarko:
               • PAM - Urdher per Zbatimin e Procesit te Monitorimit te Strategjive Sektoriale e Ndersektoriale

                Lloji i dokumentit:
                Akt Ligjor

                Publikuar nga:
                Zyra e Kryeminitrit

                Shkarko:
                • Udhezues - Mekanizmi i Monitorimit bazuar ne Rezultate

                 Lloji i dokumentit:
                 Tjetër

                 Shkarko:
                 • Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007 - 2013

                  Lloji i dokumentit:
                  Dokument Politikash

                  Publikuar nga:
                  Ministria e Kultures, Rinise

                  Shkarko:
                  • Culture Marketing Strategy for Albania 2010-2013

                   Lloji i dokumentit:
                   Studim/Analizë

                   Publikuar nga:
                   United Nations

                   Shkarko:
                 • Strategjia Ndersektoriale e Mjedisit 2007

                  Lloji i dokumentit:
                  Dokument Politikash

                  Publikuar nga:
                  Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave

                  Shkarko:
                  • Strategy for Social Inclusion 2007 - 2013 - DRAFT

                   Lloji i dokumentit:
                   Dokument Politikash

                   Publikuar nga:
                   Ministry of Labour and Social Affairs and Equal Opportunities

                   Shkarko:
                   • National Strategy of Science, Technology and Inovation 2009-2015

                    Lloji i dokumentit:
                    Dokument Politikash

                    Publikuar nga:
                    Council of MInisters, UN

                    Shkarko:
                    • Strategy of Public Administration Reform 2008 - 2013 (DRAFT)

                     Lloji i dokumentit:
                     Dokument Politikash

                     Publikuar nga:
                     Department of Public Administration

                     Shkarko:
                     • Crosscutting Strategy: Fight against organised Crime, Traficking and Terrorism

                      Lloji i dokumentit:
                      Dokument Politikash

                      Publikuar nga:
                      Ministry of Interior

                      Shkarko:
                      • National Strategy on Integrated Border Management & its Action Plan

                       Lloji i dokumentit:
                       Dokument Politikash

                       Publikuar nga:
                       Ministry of Interior, of Finance, EU, US

                       Shkarko:
                       • National Strategy on Gender Equality & Reduction of Gender-Based Violence & Domestic Violence 2011 - 2015

                        Lloji i dokumentit:
                        Dokument Politikash

                        Publikuar nga:
                        Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities

                        Shkarko:
                        • Environment Sector and Cross-Cutting Strategy

                         Lloji i dokumentit:
                         Dokument Politikash

                         Publikuar nga:
                         Ministry of Environment, Foretry and Water Administration

                         Shkarko:
                         • Crosscutting Strategy for Prevention, Fight on Corruption and Transparent Governance 2008 - 2013

                          Lloji i dokumentit:
                          Dokument Politikash

                          Publikuar nga:
                          Council of Ministers

                          Shkarko:
                          • Cross-Cutting Strategy on Information Society

                           Lloji i dokumentit:
                           Tjetër

                           Publikuar nga:
                           National Agency of Information Society

                           Shkarko:
                           • Inter-Sectoral Rural Development Strategy 2007 - 2013

                            Lloji i dokumentit:
                            Dokument Politikash

                            Publikuar nga:
                            Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection

                            Shkarko:
                            • Regional Development Cross-Cutting Strategy

                             Lloji i dokumentit:
                             Dokument Politikash

                             Publikuar nga:
                             Ministry of Economy, Trade and Energy

                             Shkarko:
                             • Sector Strategy on Tourism 2007 - 2013

                              Lloji i dokumentit:
                              Dokument Politikash

                              Publikuar nga:
                              Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sports

                              Shkarko:
                              • Sectoral Strategy on Employment and Vocational Training 2007 - 2013

                               Lloji i dokumentit:
                               Tjetër

                               Publikuar nga:
                               Ministry of Labour, Social Affaires and Equal Opportunities

                               Shkarko:
                               • National Strategy for Higher Education 2008-2013

                                Lloji i dokumentit:
                                Dokument Politikash

                                Publikuar nga:
                                Ministry of Education & Science

                                Shkarko:
                                • National Education Strategy 2004-2015

                                 Lloji i dokumentit:
                                 Dokument Politikash

                                 Publikuar nga:
                                 Ministry of Education & Science

                                 Shkarko:
                                 • Bologna National Report 2009

                                  Lloji i dokumentit:
                                  Raport

                                  Shkarko:
                                • National Strategy of Science, Technology and Innovation 2009–2015

                                 Lloji i dokumentit:
                                 Dokument Politikash

                                 Publikuar nga:
                                 Ministry of Education & Science

                                 Shkarko:
                                 • National Strategy of Water Supply & Severage 2011-2017

                                  Lloji i dokumentit:
                                  Dokument Politikash

                                  Publikuar nga:
                                  Ministry of Public Works and Transport

                                  Shkarko:
                                  • National Youth Strategy 2007-2013

                                   Lloji i dokumentit:
                                   Dokument Politikash

                                   Publikuar nga:
                                   Ministry of Tourism, Culture, Youth & Sports

                                   Shkarko:
                                   • Strategy and Action Plan to Combat Trafficking in Persons 2008-2010

                                    Lloji i dokumentit:
                                    Dokument Politikash

                                    Publikuar nga:
                                    Ministry of Interior

                                    Shkarko:
                                    • Dokumenti i Politikave Strategjike për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2009 – 2013

                                     Lloji i dokumentit:
                                     Dokument Politikash

                                     Publikuar nga:
                                     Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta

                                     Shkarko:
                                     • National Strategy of Pre-University Education 2009 - 2013

                                      Lloji i dokumentit:
                                      Dokument Politikash

                                      Publikuar nga:
                                      Ministry of Education and Science

                                      Shkarko:

                                     Thënie për Shtetin

                                     • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
                                      - Georges Pompidou
                                     • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
                                      - Otto von Bismarck
                                     • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
                                      - Jean Cocteau
                                     • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
                                      - Alcide de Gasperi
                                     • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
                                      - Montesquieu
                                     • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
                                      - Cardinal de Richelieu
                                     • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
                                      - Aristotele
                                     • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
                                      - Woodrow Wilson
                                     • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
                                      - Charles Maurras
                                     • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
                                      - Ruggiero Bonghi