Partneriteti Publik – Privat (PPP)

Partneriteti Publik-Privat (PPP) në përgjithësi përkufizohet si formë bashkëpunimi e sektorit publik dhe privat, me qëllim zbatimin e projekteve në fushën e financimit, ndërtimit, menaxhimit, mirëmbajtjes, shërbimit. Një PPP formësohet nëpërmjet një sërë marrëveshjesh të lidhura midis sektorit publik e privat, në të cilat përcaktohen të drejtat dhe përgjegjësitë e palëve.

Çfarë siguron ky partneritet ?

– Metoda novatore ndaj sfidave të zhvillimit dhe zhdukjes së varfërisë,

– Mekanizma të rinj për të aftësuar secilin sektor të tregojë kompetencat e kapacitetet për të arritur qëllimet e përbashkëta dhe plotësuese më efektivisht, legjitimisht dhe në mënyrë të qëndrueshme,

– Akses në më shumë burime, duke përdorur burime teknike, njerëzore, fizike, financiare të të gjithë sektorëve,

– Rrjete të reja dinamike, duke i ofruar secilit sektor rrugë më të mira angazhimi në një komunitet më të gjerë dhe kapacitet më të madh për të influencuar axhendën politike,

– Perceptim më të mirë të vlerave e tipareve të çdo sektori për të ndërtuar një shoqëri më të integruar dhe më të qëndrueshme.

Partneriteti midis Qeverisë-Sektorit privat-Shoqërisë civile konsiderohet faktor i rëndësishëm për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm global dhe qeverisjen e mirë. Në këtë kontekst lidhja midis Qeverisjes dhe Partneritetit sjell një ndikim reciprok. Qeverisja e mirë përmirëson Partneritetin dhe Partneriteti përmirëson Qeverisjen. Lidhjet midis Qeverisjes dhe Partneritetit vendosen përmes konsultimit,  koordinimit, pjesëmarrjes dhe dialogut.

Partneriteti publik-privat është një mënyrë financimi, nëpërmjet së cilës një autoritet publik u bën thirrje investitorëve privatë për të financuar dhe menaxhuar një instalim, që siguron ose kontribon në shërbimin publik. Partneri privat merr si kundërparti një pagesë prej partnerit publik dhe/ose prej përdoruesve të shërbimit që ai menaxhon. Kjo mënyrë pagimi përdoret në shumë vende në forma të ndryshme.

Gjëndja aktuale e borxhit të lartë publikë në shumë vende i shtyn ato të përdorin gjithnjë e më shumë formulës së partneritetit publik-privat. Një gjë e tillë është mbështetur prej shumë vitesh edhe prej institucioneve financiare ndërkombëtare, si Banka Botërore, OCDE dhe Banka evropiane e investimeve. Kjo mënyrë financimi është kritikuar shumë nga shoqëria civile Sipas saj, ky mekanizëm është i dëmshëm për demokracinë dhe nuk sjell një përfitim real në koston ose efikasitetin e menaxhimit. Ai konsiderohet si një mjet për të imponuar një ideologji dhe për tu fshehur instancave të kontrollit (institucionet ndërkombëtare, tregjet financiare) një pjesë të borxhit publik, sidomos në vendet e zonës Euro, ku kriteret e konvergjencës vendosin tavanin e 60% të PPB.

E drejta komunitare nuk rregullon partneritetin publik-privat, megjithatë ai zbatohet  në tregjet publike ose në koncesionet. Komisioni evropian dallon partneritetet publik-privat të institucionalizuar (PPPI), që veprojnë nëpërmjet vendosjes së një kapitali të përbashkët dhe PPP kontraktore (PPPC), që bazohen vetëm mbi lidhjet kontraktore.

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan