Paketa Fiskale

Paketa fiskale përbëhet nga ligjet që shërbejnë për vendosjen dhe administrimin e tatimeve dhe taksave. Në legjislacionin shqiptar janë një numër ligjesh që rregullojnë vendosjen dhe administrimin e tatimeve dhe taksave, si për shëmbull:

– Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat (i ndryshuar).

– Ligji Nr. 8976, datë 12.12.2002 “Për akcizat” (i ndryshuar)

– Ligji Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore”.

– Ligji Nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”

– Ligji Nr.7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” (i ndryshuar)

– Ligji Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar)

Në këtë paketë ligjore përfshihen edhe ligje e akte të tjera nënligjore. Zakonisht e gjithë kjo paketë ligjore ndryshon çdo vit (vitet e fundit edhe disa herë në vit) në përputhje me politikat fiskale të ndjekura nga qeveria. Autoriteti qëndror i autorizuar nga ligji është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në mvartësi të Ministrisë së Financave  (www.tatime.gov.al)

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan