Dosja e çdo nëpunësi, në një regjistër qendror

Nga Lorenc Rabeta, Gazeta Shqiptare, 21 mars 2014

Dosja e çdo punonjësi të administratës publike do të arkivohet në Regjistrin Qendror të Personelit. Në të do të reflektohen të dhëna parësore, të dhënat profesionale, të dhënat për marrëdhëniet e punës, arsimin, rekrutimin, trajnimin, pagat, sigurimet dhe përmbajtja e dosjes së personelit të çdo të punësuari në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore. “Të gjitha institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore janë të detyruara të krijojnë dhe të administrojnë dosjen e personelit të çdo të punësuari në institucionin e tyre”, përcakton Këshilli i Ministrave në një prej akteve nënligjore në plotësim të Ligjit “Për Nëpunësin Civil”, të publikuar dje në Fletoren Zyrtare.

Sipas vendimit, Regjistri Qendror i Personelit krijohet dhe administrohet nga Departamenti i Administratës Publike. Regjistri Qendror i Personelit është një bazë unike të dhënash elektronike, në të cilën ruhet, përpunohet dhe menaxhohet kryesisht informacioni për burimet njerëzore aktive në të gjitha institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore. Nëpunësi/punonjësi është i detyruar t’u përgjigjet menjëherë kërkesave të njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore, për të gjitha të dhënat e përcaktuara në këtë vendim si dhe të njoftojë menjëherë për ndryshimin e tyre. “Nëpunësi/punonjësi mban përgjegjësi për vërtetësinë e të dhënave që jep për plotësimin e dosjes së personelit”, përcakton një prej neneve të aktit nënligjor.

Dosja e personelit është individuale dhe përmban të dhëna të karakterit teknik, profesional, masat disiplinore, të dhëna për vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë, si dhe të dhëna të tjera. Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore në çdo institucion do të përgjigjet për mbajtjen dhe sistemimin e dosjeve të personelit për çdo të punësuar. Në vendim përcaktohet gjithashtu se dosja e personelit ka karakter konfidencial. Personat që kanë të drejtë të njihen me këtë dosje janë eprori direkt, nëpunësit e njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore, nëpunësi/punonjësi, të cilit i përket dosja, Komisioneri i Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike, Sekretari i Përgjithshëm, titullari i institucionit si dhe institucione të tjera të ngarkuara nga ligji. “Të gjithë përdoruesit në institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore kanë detyrimin të kujdesen për ruajtjen dhe konfidencialitetin e privilegjeve të aksesit në bazën e të dhënave elektronike të Regjistrit Qendror të Personelit dhe mbajnë përgjegjësi personale të drejtpërdrejtë në rast të shkeljes së rregullave, pakujdesisë apo keqpërdorimit të nivelit të tyre të aksesit”, përcakton vendimi.

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi