Ndihma financiare e BE

Ndihma financiare e BE

Instrumenti i Ndihmës së Para-aderimit (IPA në anglisht) quhet binomi i: a) bashkësisë së ligjeve, procedurave dhe rregullave të zbatimit të politikës së zgjerimit BE-së, me: b) masën buxhetare vënë në dispozicion të zbatimit të kësaj politike.  Këto fonde synojnë përgatitjen për aderim të vendeve kandidate dhe aplikante për kandidate. IPA është pasardhësi i programit CARDS, dhe mbledh në një politikë dhe linjë të vetme buxhetore, të gjithë instrumentet paraardhëse të pre-aderimit. Nëpërmjet IPA, Bashkimi Evropian mbështet financiarisht aktivitete në Shqipëri për rreth 95 milion EUR çdo vit kalendarik.

 

Kuadri Ligjor i IPA

Kuadri Financiar i IPA

Qasja e subjekteve shqiptare në fondet e IPA-s për vitet buxhetorë 2012 – 2013

Fishat e Projekteve IPA I+II, 2012-2013

Rregullorja Zbatuese Komisioni Evropian NR 2499/2007

Rregullorja Kuadër IPA – Këshilli Evropian Nr. 1085/2006

Raporti vjetor 2012 i asistencës financiare për zgjerimin

Shënim i ShtetiwebPër informacione zyrtare mbi marrëdhëniet Shqipëri – BE, faqet web të mëposhtme janë burimet e referencës:

Komisioni Evropian, DG e Zgjerimit

Delegacioni i BE në Shqipëri

 Ministria e Integrimit Evropian