CuriaWeb - Regjistrimi

Duke hyrë në “CuriaWeb” përdoruesi pranon të jetë i lidhur ligjërisht me kushtet e tij të përdorimit. Nëse nuk pranoni të jeni i kufizuar ligjërisht prej të gjitha kushteve të përdorimit, ju lutemi të mos regjistroheni dhe/ose të mos përdorni “CuriaWeb”. Nëse ndryshojnë këto kushte të përdorimit, do të jetë kujdesi ynë për t'ju njoftuar, si dhe, nëse është e nevojshme, të rishikohet kjo rregullore, sepse përdorimi i vazhdueshëm i shërbimeve të “CuriaWeb” e implikon përdoruesin të pranoj të jetë i lidhur ligjërisht me kushtet e përdorimit të përditësuara dhe/ose të ndryshuara.

Forumi përdor sistemin phpBB, që është një softwar i liçensuar për krijimin e komunitetit web, sipas "General Public License" (në vazhdim "GPL"), të shkarkueshëm lirisht nga www.phpbb.com. Softwari phpBB krijon hapësirën e diskutimit në internet, por Grupi phpBB nuk është përgjegjës për përmbajtjen dhe/ose sjelljet e lejueshme. Për informacione më të fundit mbi phpBB shih në: http://www.phpbb.com/.

Përdoruesi pranon të mos dërgoj mesazhe abuzive, të pahijshme, vulgare, përgojuese, pornografike ose lloj tjetër që mund të jetë në kundërshtim me çfardo ligji të shtetit përkatës, ose të shtetit ku “CuriaWeb” është akomoduar, ose të një ligji ndërkombëtar. Përjashtimi i menjëhershëm dhe i përhershëm i një përdoruesi të tillë, duke njoftuar providerin e internetit, konsiderohet prej nesh si masë e përshtatëshme. Adresa IP dhe regjistrimi i të gjitha mesazheve sherben për të ndihmuar dhe mbështetur marrjen e kësaj mase. Pranohet prej jush që “CuriaWeb” të ketë të drejtën e lëvizjes, të ndryshimit, të çvendosjes ose të mbylljes të çfardo argumenti në çfardo moment kur konsiderohet i nevojshëm. Përdoruesi është dakord që çdo informacion i dërguar prej tij të jetë i ruajtur në një databazë. Me kalimin e kohës këto informacione nuk do ti zbulohen askujt, pa pëlqimin e tij; as “CuriaWeb” apo phpBB nuk konsiderohen përgjegjës për cdo dhunim të sistemit që mund të çoj në dëmtimin e të dhënave

 
cron