CuriaWeb - Privatësia

Ky paragraf spjegon në mënyrë të detajuar si “CuriaWeb” dhe phpBB përdorin informacionet e mbledhura gjatë sesioneve tuaja të përdorimit ( në vazhdim "informacionet tuaja").

Informacionet tuaja janë mbledhur në dy menyra. Në mënyrën e parë, ndërsa navigohet në “CuriaWeb” ", softëare phpBB do të krijojë një numër cookie, që janë file të vogla teksti, të cilat shkarkohen në filet e përkohshëm të broëserit ëeb të kompjuterit. Dy cookie e para përmbajnë vetëm një përdorues identifikativ (në vazhdim "user-id") dhe një anonim identifikativ i sesionit (në vazhdim "sesion-id"), të krijuar automatikisht nga softëare phpbb. Një cookie e tretë krijohet kur navigohet përmes argumenteve të “CuriaWeb” dhe përdoret për të ruajtur argumentet e lexuar, duke përmirësuar kështu eksperiencën tuaj të përdoruesit.

Ndërsa navigohet në “CuriaWeb”, tek software phpbb mund të krijohen edhe cookie të jashtëm, megjithëse këto janë jashtë qëllimit të këtij dokumenti, i cili synon të trajtoj vetëm ato të krijuara nga software phpbb. Mënyra e dytë e mbledhjes së informacionit tuaj është ajo që ndodh për shkak të të dhënave të futura prej jush. Me këte nënkuptohet dhe nuk kufizohen në këto: dërgimi i mesazheve si një përdorues anonim (në vazhdim "mesazhe anonime"), regjistrimi në “CuriaWeb” " (në vazhdim "regjistrimi juaj") dhe dërgimi i mesazheve pas regjistrimit dhe logimit (në vazhdim "mesazhet tuaja").

Regjistrimi juaj do të ketë të paktën një emër të vetëm identifikues (në vazhdim "emëri juaj i përdorimit"), një fjalëkalim ("në vazhdim "fjalëkalimi juaj") dhe një adresë e-maili të vlefshme (në vazhdim "e-maili juaj"). Informacionet e futura gjatë regjistrimit në “CuriaWeb” mund të jenë të detyruara ose opsionale; kjo varet plotësisht nga“CuriaWeb”. Në të gjitha rastet ke mundësinë për të zgjedhur cilat prej informacioneve është parë publikisht. Në brendësi të regjistrimit tuaj ke mundësinë e opt-in ose opt-out mbi krjijuesin automatik të e-mail prej softwerit phpBB.

Fjalëkalimi kriptohet në mënyrë që të jetë i sigurtë. Megjithatë, këshillohet të mos përdoret i njëjti pasword në shumë web-e. Fjalëkalimi juaj është metoda e logimit në “CuriaWeb”, pastaj mbrojtja me kujdes dhe në asnjë rrethanë të pranuar prej “CuriaWeb”, phpBB ose palë e tretë mund ligjërisht të kërkojnë fjalëkalimin tuaj. Kur harohet fjalëkalimi, mund të përdoret opsioni "Kam harruar fjalëkalimin tim" të parashikuar në phpbb. Ky proçes do të kërkoj dërgimin e emrit tuaj të përdorimit dhe adresën e e-mail, në mënyrë që softweri phpbb të mund të krijoj një fjalëkalim të ri për të hyrë përsëri në regjistrimin tuaj.


Kthehu tek faqja e hyrjes

cron