Pushteti gjyqësor

» Çfarë është procesi i vetingut?

  Veting është procesi që shërben për përjashtimin e zyrtarëve publik që nuk kanë integritet në përmbushjen e detyrës dhe në këtë mënyrë, rikthehet besimi i publikut në punën e institucioneve shtetërore. Procesi i vetingut si rregull, kryhet duke kontrolluar figurën e dikujt përpara se t’i ofrohet një vend pune. Në varësi të vendit të […]

» Gjykata Administrative

Gjykata administrative” janë gjykatat administrative të shkallës së parë, Gjykata Administrative e Apelit dhe Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë Veprimtaria e Gjykatave Administrative rregullohet permes ligjit Nr.49/2012 Ky ligj përcakton rregulla të detyrueshme për: a) organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative, si dhe statusin e gjyqtarëve që shërbejnë në to; b) juridiksionin dhe kompetencën […]

» Funksioni gjyqësor

Funksioni gjyqësor është njëri prej funksioneve të shtetit, që garanton mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e normave ktyesore të vendosura në saj të funksionit ligjvënës, me qëllim që të realizojë zhvillimin e një jetë të rregullt sociale. Sanksionimi në Kushtetutë i procesit të rregullt ligjor “Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë e me ligj […]

» Parimet e funksionimit të pushtetit gjyqësor

Kushtetuta ka afirmuar disa nga parimet më të rëndësishme të organizimit dhe funksionimit të pushtetit gjyqësor. Parimi i pavarësisë së gjyqësorit, që është një nga parimet kryesore, realizohet nëpërmjet disa institute të parashikuara nga Kushtetuta. Formulimi kushtetues i pavarësisë së gjyqtarëve do të mbetej thjesht deklarativ nëse nuk do të garantohej nga Kushtetuta vetë. Ai […]

» Organizimi i pushtetit gjyqësor

Kushtetuta ka sanksionuar ekzistencën e tri shkallëve kryesore të gjykimit dhe ka përcaktuar vetë parimet dhe institutet më të rëndësishëm të organizmit e funksionimit të pushteti gjyqsor. Ndërsa ligji “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” (nr. 9877, datë 18.9.2008) përcakton krijimin, organizimin dhe kompetencat e gjykatave, kushtet dhe procedurat për emërimin e […]

» Gjykata e Lartë

Gjykata e Lartë organizohet dhe funksionon mbi bazën e Kushtetutës, të ligjit të vet organik, të disa dispozitave të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor” si dhe në ligje të tjera proceduriale. Gjykata e lartë ka juridiksion rishikues dhe fillestar. Ajo gjykon në shkallë të tretë çështje që ankimohen nga palët ndaj vendimeve të […]

» Këshilli i Lartë i Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) si organ kushtetues i kryesuar nga Presidenti i Republikës, luan rolin kryesor në qeverisjen e gjyqësorit, ndërsa në pushtetin politik, ai ka vetëm rol ndihmës. Në përputhje me ligjin e vet organik, kompetencat e KLD shtrihen në çështjet që lidhen me veprimtarinë dhe karrierën e gjyqtarëve. Ai nuk është një organ […]

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan