Shteti është shprehje e nevojës që ndien shoqëria për ekzistencën e një pushteti të organizuar, të paisur me mjetet e duhura të shtrëngimit dhe të aftë për ta drejtuar vetë shoqërinë, duke i imponuar zgjidhjet që atij i duken të arësyeshme, nëpërmjet normave juridike...

më shumë

Termi “reformë e Shtetit” përcakton veprimet e tipit legjislativ ose rregullator, që duhet të sjellin një ndryshim thelbësor të organizimit, të fushës së tij të veprimit, ose të metodave të funksionimit të shtetit, domethënë të administratës së tij

më shumë
Curia

Forum për Pjesëmarrjen e Komunitetit në Qeverisjen e Vendit

Curia Image

Temat e fundit

Kontributet e fundit

Institucionet publike

  Fjala institucion (institutum in.), rrjedh prej latinishtes instituo (krijoj, formoj). Zakonisht, sidomos në këtë web, fjala institucion ka kuptimin politik dhe atë juridik, por shpesh ajo ka edhe kuptime të tjera, sidomos fetar, ekonomik, sociologjik, filozofik apo akademik.
më shumë »

Politikat publike

  Termi “politikë publike” është shumë i vonshëm. Ai është futur në gjuhën e shkencave politike dhe administrative evropiane në vitet ’70 si përkthim fjalë për fjalë i termit “public policy”.
më shumë »

Administrata publike

  Tek Institucionet Publike u shtrua pyetja: “Cilat janë funksionet e shtetit?” Kurse tani vijmë tek pyetja tjetër: Çfarë është funksioni administrativ? Funksioni administrativ i përket një prej pushteteve të Shtetit, atij ekzekutiv, dhe brënda tij i përket administratës publike.
më shumë »

Financat publike

  Financa është shkenca e menaxhimit të flukseve të parasë, është arti i drejtimit dhe administrimit të tyre. Ajo përfshin tërë procesin që lidhet me krijimin, përdorimin, administrimin dhe transferimin e parave midis individësh, bizneseve, institucioneve financiare, institucioneve bankare, tregjeve dhe qeverive.
më shumë »

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold Macmillan
 • Një burri të vërtetë shteti, kur ndodh t'i mungoj armiku, duhet ta shpiki atë
  - Otto von Bismarck