Siguria Kombëtare

» SHISH dhe konflikti me politikën

SHISH ka pasur një konflikt me politikën në Shqipëri vazhdimisht. Deri në vitin 1997, ish- SHIK, i drejtuar nga Gazidede, u perceptua si një përndjekës i opozitës. Në atë kohë, drejtuesit e opozitës kanë akuzuar Shërbimin sekret për survejime të aktivitetit politik të tyre. Pas vitit 1997, opozita sërish e akuzoi SHISH, dhe sidomos Fatos […]

» Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar

Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar (DSIK), eshte krijuar ne baze te ligjit nr. 8457, date 11.2.1999 “Per informacionin e klasifikuar “sekret shteteror””, i ndryshuar me ligjin nr. 9541, date 22.5.2006 “Per disa shtesa e ndryshime ne ligjin nr. 8457, date 11.2.1999 “Per informacionin e klasifikuar “sekret shteteror””. Ne baze te vendimit nr. 377, […]

» Shërbimi Informativ i Shtetit

Shërbimi Informativ i Shtetit është institucion qendror, që funksionon bazuar në Ligjin nr. 8391, datë 28.10.1998, “Për Shërbimin Informativ Kombëtar.”, i ndryshuar me Ligjin nr. 8479, datë 29.04.1999 dhe me Ligjin nr. 9400, datë 12.05.2005.  SHISH-i është organ informativ i depolizituar që kryen veprimtarinë e tij në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet e Republikës […]

» Shërbimi i Jashtëm

Shërbimi jashtëm përbëhet nga shërbimi diplomatik dhe shërbimi konsullor. Organet që ushtrojnë shërbimin e jashtëm janë Ministria e Punëve të Jashtme dhe strukturat e tjera në varësi të saj. Veprimtaria e shërbimit të jashtëm rregullohet me një ligj të vecantë. Misioni diplomatik i Republikës së Shqipërisë ushtron funksionet në përputhje me Konventën e Vjenës për […]

» Policia e Shtetit

Policia e Shtetit është shërbimi policor i Republikës së Shqipërisë. Ajo është institucion i administratës publike, strukturë e Ministrisë së Brendshme. Ministri ka përgjegjësinë të sigurojë efektivitetin dhe efiçencën e punës së Policisë. Në përgjegjësitë e ministrit nuk përfshihet drejtimi operacional i Policisë. Misioni i Policisë është të ruajë rendin dhe sigurinë publike, në përputhje […]

» Forcat e Armatosura

Forcat e Armatosura  kryejnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin nr.7978, datë 26.7.1995 “Për Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, megjithëse në websitin e Ministrisë së Mbrojtjes ky nuk është i publikuar. Ligji që përcakton pozitën juridike, ekonomiko-financiare dhe shoqërore, kërkesat e përgjithshme të pranimit, të drejtat, detyrimet dhe kufizimet e ushtarakëve të […]