REFORMA E SHTETIT

» Ç’farë është Reforma Strukturore

Reforma strukturore është një reformë e iniciuar nga qeveria e një vendi për të ndryshuar funksionimin e saj strukturor. Një pjesë e reformave strukturore të reformave ekonomike. Në kontekstin e ekonomive të hapura dhe të globalizmit ekonomik, ekonomitë kanë nevojë për të përmirësuar elasticitetin e tyre. Për më tepër, ndryshimet teknologjike dhe kalimi në një […]

» Çfarë është reforma e Shtetit?

Termi “reformë e Shtetit” përcakton veprimet e tipit legjislativ ose rregullator, që duhet të sjellin një ndryshim thelbësor të organizimit, të fushës së tij të veprimit, ose të metodave të funksionimit të shtetit, domethënë të administratës së tij. Objektivi i kësaj lloj reforme strukturore,  sipas “menaxhimit të ri publik“, është të paksojë kostot e funksionimit, eventualisht nëpërmjet […]