Plus Vlerësimi i PolItikave Publike

» Raport mbi gjetjet e grupeve të fokusuara

  Të identifikojë çështjet më me përparësi për qytetarët në mënyrë që të ndihmojë drejtuesit politikë dhe të shoqërisë civile të hartojnë politika që iu përgjigjen shqetësimeve të qytetarëve; •Të hulumtojë qasjen e qytetarëve ndaj punës së institucioneve shtetërore, si dhe rolin e partive politike dhe shoqërisë civile; •Të shqyrtojë pikëpamjet e qytetarëve përsa i […]

» Monitorim vlerësimi i treguesve buxhetor për 2014.

Raporti i Monitorimit dhe Vlerësimit të treguesve buxhetor për vitin 2014. Në zbatim të Ligjit Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republiken e Shqiperisë”, Ligjit Nr.185/2013, datë 28.12.2013, “Për buxhetin e vitit 2014”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 2, datë 06.02.2012 “Për proçedurat standarde të zbatimit të Buxhetit”, Udhëzimit Nr. 3, datë […]