INSTITUCIONET PUBLIKE

» Çfarë janë Institucionet?

Fjala institucion (institutum in.), rrjedh prej latinishtes instituo (krijoj, formoj). Zakonisht, sidomos në këtë web, fjala institucion  ka kuptimin politik dhe atë juridik, por shpesh ajo ka edhe kuptime të tjera, sidomos fetar, ekonomik, sociologjik, filozofik apo akademik. Në kuptimin politik, fjala institucion përcakton tërësinë e strukturave politike që rezultojnë prej rregjimit politik dhe që funksionojnë sipas Kushtetutës, ligjeve, rregulloreve dhe […]

» Çfarë është Kushtetuta?

Kushtetuta është, në kuptimin e gjerë të fjalës, një grup rregullash që kërkon të vendosë detyrimet, pushtetet dhe funksionet e institucioneve të ndryshme shtetërore, të rregullojë marrëdhëniet midis tyre dhe të përcaktojë marrëdhëniet midis shtetit dhe individit. Ekuilibri midis rregullave ndryshon nga një sistem në tjetrin. Epoka e kushtetutave fillon me hartimin e kushtetutave të […]

» Çfarë është Sistemi Politik?

Përkufizimet e shumtë të sistemit politik afirmojnë kompleksitetin semantik të nocionit të sistemit politik. Enciklopedia britanike, për shëmbull, thotë se sistemi politik përcaktohet si “tërësia e institucioneve formale që së bashku përcaktojnë një “qeveri” ose një “shtet”.  Kompleksiteti i konceptit konfirmohet edhe në përkufizimin e mëposhtëm të sistemit politik: “Në kuptimin e vet më të […]