» Të ardhurat e Buxhetit të Shtetit sipas strukturës 2000 – 2013

Të ardhurat totale të Buxhetit të Konsoliduar të Shtetit përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme tatimore, jotatimore dhe ndihmat e dhëna nga qeveritë e shteteve të huaja apo donatorët. Të ardhurat tatimore vijnë nga tatimet dhe doganat, pushteti lokal dhe fondet speciale. Të ardhurat jotatimore janë të ardhura që vijnë nga veprimtaria […]

» Borxhi për frymë në vitet 2010-2014

Borxhi publik për frymë llogaritet si raport i stokut total të borxhit ende të pashlyer në një vit të caktuar me popullsinë e regjistruar për atë vit. Në terma të thjeshtë, ai shpreh mesatarisht “sa borxh publik mbart” secili prej nesh apo “sa i takon të shlyejë” nga borxhi i marrë ndër vite nga qeveritë. […]

» Struktura e të ardhurave

Të ardhurat (hyrjet) në buxhetin e shtetit, sipas ligjit organik të buxhetit, kanë këtë strukturë: I.  Të ardhura nga ndihmat, II. Të ardhurat tatimore, III.Të ardhurat jo tatimore Struktura e të ardhurave tatimore, qe zene mbi 90% te te ardhurave totale, së bashku me vlerat e tyre  përkatëse (në milion lekë), për vitin buxhetor 2012 janë […]

» Të ardhurat buxhetore në vitet 2005 – 2012

Këtu paraqitet ecuria e të ardhurave buxhetore në vitet 2005 – 2012, si në vleftë absolute (në miliard lekë), ashtu edhe për frymë referuar Prodhimit të Përgjithshëm bruto (% PBB). Vlefta e vitit 2012 është ajo në plan, ndërsa në vitet e tjera janë vlerat faktike. Të dhënat janë marrë nga Ministria e Financave.   […]

» Si klasifikohen shpenzimet buxhetore?

Në përputhje me ligjin Nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor”, klasifikimet buxhetore përfshijnë të paktën: a) klasifikimin administrativ, i cili përfaqëson klasifikimin e njësive të qeverisjes së përgjithshme deri në nivel njësie shpenzuese; b) klasifikimin ekonomik, i cili përfaqëson klasifikimin e transaksioneve, sipas natyrës ekonomike; c) klasifikimin funksional, i cili përfaqëson një klasifikim […]

» Shpenzimet buxhetore në vitet 2005 – 2012

Këtu paraqitet ecuria e shpenzimeve buxhetore në vitet 2005 – 2012, si në vleftë absolute (në miliard lekë), ashtu edhe për frymë referuar Prodhimit të Përgjithshëm bruto (% PBB). Vlefta e vitit 2012 është ajo në plan, ndërsa në vitet e tjera janë vlerat faktike. Të dhënat janë marrë nga Ministria e Financave.     […]

» Defiçiti buxhetor dhe borxhi publik në vitet 2005 – 2012

Këtu paraqitet ecuria e defiçitit buxhetor dhe e borxhit publik në vitet 2005 – 2012, si në vleftë absolute (në miliard lekë), ashtu edhe për frymë referuar Prodhimit të Përgjithshëm bruto (% PBB). Vlefta e vitit 2012 është ajo në plan, ndërsa në vitet e tjera janë vlerat faktike. Të dhënat janë marrë nga Ministria […]

» Thesari dhe kontabiliteti i sistemit buxhetor

“Sistem i thesarit” është tërësia e rregullave dhe e procedurave, si dhe struktura organizative përkatëse, e ngarkuar për ekzekutimin e buxhetit, administrimin e mjeteve monetare, mbajtjen e llogarive dhe raportimin financiar të qeverisjes së përgjithshme. Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit në Ministrinë  e Financave është organi përgjegjës për menazhimin e sistemit të Thesarit. Arkëtimet dhe […]

Faqe Perpara

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

  • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
    - Harold Macmillan
  • Një burri të vërtetë shteti, kur ndodh t'i mungoj armiku, duhet ta shpiki atë
    - Otto von Bismarck