FINANCAT PUBLIKE

» Analfabetizmi financiar

Përse nuk dimë asgjë për paratë tona? Sa shumë merrni vesh nga paratë? Për ta ditur, provoni t’u përgjigjeni këtyre tre pyetjeve. 1) Supozoni që keni 100 Euro në një llogari kursimi në bankën tuaj, dhe që norma e interesit për këtë llogari është 2 përqind në vit. Cila është shuma që do të keni […]

» Ç’është financa?

Financa është shkenca e menaxhimit të flukseve të parasë, është arti i drejtimit dhe administrimit të tyre. Ajo përfshin tërë procesin që lidhet me krijimin, përdorimin, administrimin dhe transferimin e parave midis individësh, bizneseve, institucioneve financiare, institucioneve bankare, tregjeve dhe qeverive, të marra çdonjëra veç e veç, apo në marrëdhënie midis tyre më njëra tjetrën. […]

» Çfarë janë financat publike?

Financat publike janë financat e personave publikë, domethënë: të Shtetit dhe ndërmarrjeve të tij publike, të qeverisjes vendore dhe ndërrmarjeve të tyre, Në disa raste financat publike nënkuptojnë edhe financat e personave private që ushtrojnë misione të caktuara të shërbimit publik. Financat e Bashkimit Evropian bëjnë pjesë gjithashtu në tërësinë e financave publike, megjithëse BE […]