Shërbimi Statistikor

» Ç’është shërbimi statistikor?

Shërbimi statistik është pjesë e rëndësishme e administratës publike. Statistika është prezente në shumë fusha të aktivitetit të shoqërive moderne. Punimet shkencore, marrjet e vendimit në sektorin publik dhe në ndërmarrjet, informimi i qytetarëve në çdo demokraci mbështeten në pjesën më të madhe mbi prodhimin, trajtimin, analizën dhe vënien në dispozicion të të dhënave të të gjitha […]

» Si organizohet shërbimi statistikor në vendet e BE?

Në vendet e BE organizimi i shërbimit statistikor është mjaft i ngjashëm. Për ilustrim këtu kemi zgjedhur rastin e Francës dhe të vetë BE. Në Francë organizimi dhe funksionimi i shërbimit statistikor, i ndryshuar mjaft kohët e fundit (ndryshimet e bëra në gusht 2008 të ligjit nr.51-711 të 7 qershorit 1951), realizohet nëpërmjet tre institucioneve: […]

» Shërbimi statistikor në Shqipëri

Mund të thuhet se Shërbimi statistikor në Shqipëri u krijua për herë të parë në vitin 1924 me hapjen e një zyre statistikore që mbante evidenca të ndryshme ekonomike pranë Ministrisë Botore dhe të Bujqësisë. Veprimtaria e kësaj zyre kufizohej në inventaret bujqësore që përfshinin numrin e bujqëve, llojin dhe sasinë e shfrytëzimit të tokës […]