ADMINISTRATA PUBLIKE

» Çfarë është funksioni administrativ?

ADMINISTRATA  PUBLIKE Veprimtaria e Administratës Organet e Administratës Shërbimi Civil Shërbime të tjera Autoritetet e Pavarura Kontrolli mbi Administratën Modernizimi i Administratës   Çfarë është funksioni administrativ? Tek Institucionet Publike u shtrua pyetja: “Cilat janë funksionet e shtetit?” Kurse tani vijmë tek pyetja tjetër: Çfarë është funksioni administrativ? Funksioni  administrativ i përket një prej pushteteve të Shtetit, atij […]

» Ç’është administrata publike?

Ndërsa në gjuhën shqipe termi “administrata publike” dallohet nga termi “administrimi publik”, në gjuhë të tjera për të dy këto nocione përdoret i njëjti term: “public administration” (anglisht), “administration publique” (frëngjisht), “amministrazione pubblica” ose “pubblica administrazione” (italisht). Termi   “public administration” ka një kuptim të dyfishtë: – në kuptimin objektiv (përkufizimi funksional), termi përcakton tërësinë e […]

» Sektori publik dhe Shërbimi publik

Nuk ekziston përkufizim juridik preçiz i nocionit të sektorit publik. Megjithatë mundet të përcaktohet si sektori që grupon të gjitha aktivitetet ekonomike dhe sociale që janë në ngarkim të administratës, ndërmarrjet publike dhe organizmat publike të sigurimeve shoqërore. Pra, sektori publik përfshin tre përbërës: – administratat, që marrin në ngarkim aktivitetet me interes të përgjithshëm; […]

» Menaxhimi i ri publik

Menaxhimi i ri publik është një koncept i menaxhimit publik i lindur në vitet 1970 në mjediset neo-liberale. Ai synon modernizimin e menaxhimit të administratës publike me qëllim që  të përmirësoj raportin kosto/shërbim. dhe vlerëson gjithashtu pragmatizmin e menaxhimit. Menaxhimi i ri publik bazohet në një ndarje të roleve midis pushtetit politik, që merr vendimet […]