Procedurat e prokurimit publik

Në Shqipëri procedurat e prokurimit publik rregullohen nga Ligji Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”. Ky ligj rregullon përzgjedhjen e fituesve të kontratave publike në përputhje parime të përgjithshme të mëposhtme:

a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;

b) transparencë në procedurat e prokurimit;

c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve.

Të gjitha rregullat që zbatohen për prokurimet e mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore përcaktohen në ligjin “Për Prokurimin Publik”. Qëllimi i këtij ligji është:

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët

ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Për zbatimin e këtij ligji është ngarkuar Agjencia e Prokurimit Publik. Ajo ka për detyrë të paraqesë në Këshillin e Ministrave propozime për rregullat e prokurimit, të hartojë dokumentet standarde të tenderave, të nxjerrë Buletinin e Njoftimeve Publike për mundësitë e kontraktimit, të japë këshilla dhe asistencë teknike për autoritetet kontraktore publike, të paraqesë Raportin Vjetor në Këshillin e Ministrave për funksionimin e përgjithshëm të sistemit të prokurimit publik, të verifikojë zbatimin e procedurave të prokurimit publik si dhe të zbatimit të kontratës, si dhe të monitorojë mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik nëpërmjet informacioneve të marra nga raportet periodike të autoriteteve kontraktore. Agjencia e Prokurimit Publik mund të përjashtoje një operator ekonomik nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, për një periudhë nga 1 deri në 3 vjet, për raste të përcaktuar në ligj.

Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin në fuqi. Komisioni i Prokurimit Publik është person juridik publik, në varësi të Këshillit të Ministrave. Në përfundim të shqyrtimit të ankesave, ai merr vendime, të cilat janë administrativisht përfundimtare.

 

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan