Cili është roli i Prefektit?

Prefekti është përfaqësues i Këshillit të Ministrave në qark. Ai mbikqyr dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor. Ai kujdeset që ato të plotësojnë të gjitha detyrimet që kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik. Ai  bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor, si dhe të këtyre me organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark. Ai drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore, të cilat, me akte ligjore e nënligjore të veçanta, janë caktuar në varësinë e tij të drejtpërdrejtë.

Prefekti është i vetmi institucion administrativ që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark. Verifikimi i ligjshmërisë së akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore nga prefekti bëhet pa penguar zbatimin e tyre.  Në rastet kur vëren papajtueshmëri ligjore të aktit, prefektit i lind e drejta t’ia kthejë atë organit përkatës të qeverisjes vendore, duke argumentuar shkeljet e vërejtura. Në këtë rast, organi i qeverisjes vendore rishqyrton aktin.

Vendimi i marrë nga organi i qeverisjes vendore pas rishqyrtimit të aktit të kthyer nga prefekti, depozitohet përsëri pranë prefektit.  Në rast se vërehen përsëri papajtueshmëri ligjore në aktin e rishqyrtuar, prefekti i drejtohet gjykatës, nën juridiksionin e së cilës është organi i qeverisjes vendore, duke kërkuar deklarimin e pavlefshëm të këtij akti. Prefekti ka të drejtën e kthimit vetëm një herë të një akti. Prefekti shqyrton gjithashtu ankesat e shtetasve për ligjshmërinë e akteve me karakter normativ të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.

Prefekti për veprimtarinë e vet përgjigjet përpara Këshillit të Ministrave dhe i raporton Kryeministrit për detyrat që i janë ngarkuar. Ministrat dhe drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore vendosin lidhje të drejtpërdrejta me prefektin për probleme të veprimtarisë që ata drejtojnë. Këshilli i Ministrave, ministrat dhe drejtuesit e institucioneve të tjera qendrore dërgojnë rregullisht te prefekti të gjitha aktet që ata nxjerrin, të cilat, në përmbajtje të tyre, caktojnë detyra në fushën e veprimtarisë së institucioneve qendrore në nivel vendor ose detyra për organet e administratës së qeverisjes vendore. Konfliktet që mund të lindin ndërmjet ministrit dhe prefektit zgjidhen nga Kryeministri.

Prefekti bashkëpunon me organet e Policisë së Shtetit për marrjen e masave për ruajtjen e rendit dhe sigurinë publike në territorin e qarkut. Bashkërendon veprimtarinë dhe siguron mbështetjen e ndërsjellë të organeve të Policisë së Shtetit, të institucioneve qendrore në nivel vendor dhe të organeve të qeverisjes vendore, për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë publike dhe për zbatimin e akteve të organeve të qeverisjes vendore.

Për strukturat e mbrojtjes kontrollon marrjen e masave nga njësitë ushtarake për plotësimin e detyrave me karakter civil që u ngarkohen atyre nga organet përkatëse dhe në raste të veçanta, në përputhje me legjislacionin përkatës, u kërkon komandave të njësive ushtarake në territorin e qarkut mbështetje për përballimin e detyrave me karakter civil dhe në veçanti në përballimin e situatave emergjente.

Thënie për Shtetin

 • Një burrë shteti është një politikan që e vë vehten në shërbim të kombit. Një politikan është një burrë shteti që vë kombin e tij në shërbim të tij.
  - Georges Pompidou
 • Në politikë duhet të ndjekësh gjithmonë rrugën e drejtë, sepse je i sigurt që nuk takon kurrë asnjëri
  - Otto von Bismarck
 • Politika e vërtetë është si dashuria e vërtetë. Ajo fshihet.
  - Jean Cocteau
 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi